programi

PREDŠKOLA

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanja komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Dječji vrtić je obvezan surađivati s roditeljima djece u godini dana prije polaska u školu, ustanovama i pojedincima koji mogu sudjelovati u odgoju i obrazovanju te skrbi za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Dječji vrtić je obvezan surađivati s roditeljima djece u godini dana prije polaska u školu.

Program predškole provodi se ravnomjerno i kontinuirano tjedno neovisno o predviđenim satima i dnevnim terminima, a pri organizaciji rada dala se prednost prijepodnevnoj provedbi programa na opće zadovoljstvo svih sudionika, posebno polaznika programa predškole. U sklopu provedbe 250 satnog programa predškole odnosno najmanje 150-satnog trajanja programa predškole predviđeno je najmanje 10% od ukupnog broja sati za provedbu drugih aktivnosti izvan ustanove kao što su: posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi i sl.

Kroz ovaj program polaznici stječu razne vještine koje će im pomoći u novim školskim izazovima. Program predškole pomaže polaznicima da se osjećaju dobro došli u prvoj organiziranoj izvan obiteljskoj sredini, da se uključe u igru s djecom, da u igri i drugim aktivnostima doživljavaju uspjeh, da pogreške primaju kao izazov za traženje rješenja, da budu otvorena, nesputana u postavljanju pitanja i izražavanja svojih doživljaja i misli.