Natječaji

DJEČJI VRTIĆ "VRAPČIĆ"

J. Bedekovića 11, Šenkovec

40 000 Čakovec

               Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 19 b. Statuta Dječjeg vrtića "Vrapčić" Šenkovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO KUHARA

KUHAR – 1 izvršitelj – M/Ž, na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za korištenje godišnjeg odmora

              UVIJETI:
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ PRILAŽU:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/SSS – izvornik ili ovjerena preslika
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • domovnica
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. 107/07, 94/13)

            Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

            Dječji vrtić "VRAPČIĆ", J. Bedekovića 11, Šenkovec, 40 000 Čakovec ili na mail: ravnatelj@dv-vrapcic.hr

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.