Natječaji

DJEČJI VRTIĆ "VRAPČIĆ”

1.Bedekovića 11, Šenkovec

40 000 Čakovec

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)  i članka 19 b. Statuta Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Šenkovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA- 1 izvršitelj- M/Ž, na određeno, puno radno vrijeme, najdulje do godinu dana., zbog povećanja obima poslova

- 1 izvršitelj- M/Ž, na  neodređeno, puno radno  vrijeme

 

UVIJETI:

  • Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ PRILAŽU:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi - izvornik ili ovjerena preslika
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a od polaganja stručnog ispita
  • uvjerenje o nekažnjavnju (ne starije od 6 mjeseci)
  • domovnica
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaj na adresu:

Dječji vrtić „ VRAPČIĆ”, J. Bedekovića 11, Šenkovec, 40 000 Čakovec

 

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.